Kişisel Verilerin Korunması

Kayıt işlemlerinde konaklama belgesinde işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre FUN AND SUN HOTELS OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra Fun&Sun Hotel olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de siz değerli misafirlerimize şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Fun&Sun Hotel tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Konaklama belgesinde birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz değerli misafirimiz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Fun&Sun Hotel] veri sorumlusudur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verileriniz açık rızanız dahilinde ya da kanunda belirtilen istisnai hallerde açık rızanız olmadan işlenebilir.

Bu bilgilendirme metninin devamında;

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla hangi KVKK gerekçesi(Açık rızanız dahilinde mi yoksa kanundaki diğer istisnalar dahilinde mi işlendiği) ile işlendiği,

Kişisel verilerinizin hangi kişi ve kurumlara aktarılabileceği,

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız,

Belirttiğimiz haklarınızı hangi iletişim adresini kullanarak talep edebileceğiniz,

Talebi bize nasıl ileteceğiniz konularında bilgilendirileceksiniz.a

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Kimlik (Ad-Soyad,Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.),

İletişim (Adres, e-posta, telefon),

Müşteri İşlem (Geliş

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Konaklama Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

Tarihi, Ayrılış Tarihi, Acenta, vd.)

Hukuki İşlem (İmza ve İmza Tarihi) verileriniz

(Konaklama süresince bilgilerinizin elde edilmesi hizmet sözleşmesinin ifası için gereklidir.)

Kimlik (Ad-Soyad,Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.),

İletişim (Adres, e-posta, telefon),

Müşteri İşlem (Geliş Tarihi, Ayrılış Tarihi, Acenta, vd.)

Hukuki İşlem (İmza ve İmza Tarihi) verileriniz

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Konaklama Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı korumak için konaklama belgesini saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Konaklama belgesini doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

Altınova Sinan Mahallesi Ulu Sokak No: 3/13 Kepez Antalya adresine yazılı olarak;

funandsunhotels@hs01.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde info@fshotels.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun,

Fun&Sun Hotel, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“inden ulaşabilirsiniz.